انواع مواد شوینده صنعتی و ویژگی های آنها

جدا نمودن هر نوع آلودگی از یک سطح بخصوص نیازمند صرف انرژی مکانیکی می باشد که با عملیات سایش تأمین می گردد. هر ماده ای که به تنهایی یا در ترکیب با مواد دیگر بتواند بخشی از این انرژی مکانیکی مورد نیاز را با انرژی فیزیکوشیمیایی، جایگزین نماید، تحت عنوان ماده شوینده شناخته می شود. ذیل این عنوان نحوه عملکرد ماده شوینده، ویژگی های یک ماده شوینده مناسب و انواع مواد شوینده صنعتی به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند.

نحوه عملکرد مواد شوینده صنعتی

 همانطور که ذکر گردید، افزودن ماده شوینده به سیستم نظافت، باعث جایگزین شدن بخشی از انرژی مکانیکی مورد نیاز با انرژی فیزیکوشیمیایی می گردد. در حقیقت افزایش نوع خاصی از انرژی ، می تواند کمبود انواع دیگر انرژی ها را جبران نماید. به عنوان مثال در صورت عدم وجود ماده شوینده یا ناکافی بودن آن به مقدار بیشتری نیروی انسانی نیاز است تا آلودگی به خوبی از سطح جدا گردد. به عبارت دیگر مواد شوینده با تاثیر بر میزان انرژی مورد نیاز برای حذف آلودگی و کاهش آن، موجب تسهیل و تسریع فرایند نظافت می گردند.

آب بعلت کشش سطحی بالای خود، به تنهایی عامل پاک کننده کارآمدی نمی باشد. افزودن مواد شوینده به آب، موجب کاهش کشش سطحی آب گردیده و آب را قادر می سازد درون آلودگی نفوذ نماید. در نتیجه تماس بین آب و آلودگی موجود بر سطح را افزایش یافته و آلودگی راحت تر از سطح جدا می گردد. اگر از آب بعنوان تنها عامل پاک کننده در عملیات نظافت، استفاده گردد، میزان بالایی انرژی مکانیکی برای دستیابی به نتیجه مطلوب مورد نیاز خواهد بود.

ویژگی های ماده شوینده مناسب

 یک ماده شوینده مناسب صرف نظر از نوع آن، دارای برخی مشخصه های متمایزکننده می باشد، مهم ترین این مشخصات عبارتند از:

– توانایی بالا در حذف سختی آب

– کاملاً حلال در آب

– غیر خورنده بودن

– غیرسمی بودن و سازگاری با محیط زیست

– مقرون به صرفه بودن به لحاظ اقتصادی

– قابلیت تر کنندگی و نفوذ کنندگی بالا

– قابلیت چربی زدایی

– قابلیت حل کنندگی آلودگی

– قابلیت آب کشی مناسب

– قابلیت حذف زنگ و پوسته